NSTDA KM – Knowledge Management

NSTDA KM

นิสิตปริญญาโท และคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการสัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในเรื่อง “การจัดการความรู้ของ สวทช.” จากนิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในที่นี้ได้สรุปจากการเข้ารับฟังได้ดังนี้

คำถาม เป้าหมายของ สวทช. ในการจัดการความรู้
ตอบ

–    รวบรวมความรู้ออกมาเป็น คลังเก็บผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ สวทช.
–    ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน เงินเดือนพิเศษ
–    ป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อน
–    ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์-ผลงาน
–    ต่อยอดงานวิจัย
–    เป็นต้นแบบที่ดี
โดยมีนโยบายการใช้ความรู้เพื่อการจัดการที่ดี (กว่า) ดังนี้
–    มีระบบสนับสนุนการลงทะเบียนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิจัยและวิชาการ
–    มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นต้นแบบชุมชนนักปฏิบัติ พร้อมกลุ่มนำร่องภายใน สวทช.
–    พนักงานสายวิจัยและวิชาการ ใช้ผลจาก KM ในการขอเลื่อนตำแหน่งวิชาการ – กลายเป็น paperless promotion service
–    องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนในชุมชนนักปฏิบัติ ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ performance ของสมาชิก หน่วยงาน และ สวทช.
–    ผลการวิเคราะห์จากระบบ (Analytics) สามารถส่งผลในลักษณะสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรของ สวทช. ได้
ซึ่ง KM ของ สวทช. ไม่ได้เริ่มมาจาก สวทช. แต่เริ่มจากศูนย์ (หน่วยงานภายในของ สวทช.) ที่ทำ KM อยู่แล้ว สวทช. เห็นว่าดีจึงยกระดับมาเป็น  KM ของ สวทช. โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีระบบ myPerformance กับ Patent Reward Policy

คำถาม มีการเชื่อมโยง KM กับนโยบายหรือกลยุทธ์ขององค์กรอย่างไร
ตอบ

NSTDA KM

SWOT Matrix

เริ่มด้วยการศึกษาแนวทางจากที่อื่น (องค์กรหรือหน่วยงาน) เพื่อการดำเนินงาน (SWOT Matrix หรือประชามติ) จากการทำ SWOT พบว่า จุดเด่นของ สวทช. คือ IT จึงต้องใช้ IT เป็นตัวขับเคลื่อน จากนั้นหาว่าความรู้ (Knowledge) คืออะไร ซึ่งก็คือความรู้ ผลงานของนักวิจัย ฉะนั้น สวทช. จะใช้ IT เป็นตัวบริหารจัดการและเป็นตัวผลักดันศักยภาพของนักวิจัย

ไปดูที่ Knowledge Assets (KA) ของ สวทช. จะพบว่า หากเราแบ่งความรู้เป็น 100% จะมี 80% ที่เป็น Tacit 80% เป็น Explicit ทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะดึง 80% ออกมาให้ได้ เราจึงต้องเริ่มจาก 20% ก่อนซึ่งเป็น Explicit (Media-based) เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจ เกิดการเปรียบเทียบระหว่างกัน และจะค่อยๆ นำไปสู่ 80% ในที่สุด

NSTDA KM

KA NSTDA

ที่นี้ KM จะไม่ประสบผลสำเร็จเลยหากผู้บริหารไม่มาสนใจ ฉะนั้นในการทำ KM ของ สวทช. ต้องมีผู้บริหารเป็นผู้นำ (ผพว. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) มีการจัดตั้งทีมงานในการทำงาน (STKS) จากนั้นศึกษาวัฒนธรรมความรู้ของ สวทช. เพื่อนำไปสู่การจัดการความรู้ต่อไป

คำถาม ผลงานหลักของ สวทช. คืออะไร
ตอบ ความรู้ ผลงาน นวัตกรรม ของนักวิจัย

คำถาม ความรู้ที่นำมาจัดการความรู้
ตอบ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการวิจัย/ทั้งหมด

คำถาม กระบวนการที่ใช้ในการจัดการ
ตอบ เรามีระบบ myPerformance ที่ใช้ในกระบวนการรวมผลงานนักวิจัย โดยมีขั้นตอนนี้

NSTDA KM

myPerformance Registration Workflow

คำถาม มีโมเดล KM ไหนบ้างที่ตรงกับ KM ของ สวทช.บ้าง
ตอบ ไม่มี เพราะส่วนใหญ่เราศึกษาและเทียบเคียงกับต่างประเทศมากกว่า โดยการปรับใช้เอาหลายๆ ที่มาใช้กับเราให้เหมาะกับองค์กรของตัวเอง ซึ่งเราเน้นศึกษาดูที่ระบบมากกว่า ไม่ได้ดูที่โมเดล เรียกง่ายๆ ว่าเน้นปฏิบัติไม่ได้เน้นทฤษฎี

คำถาม เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
ตอบ myPerformance และระบบ IT

คำถาม ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู้
ตอบ เรามีระบบ IT ที่พร้อมสำหรับการจัดการความรู้ อีกอย่างการจัดการความรู้ของเราจะเรียกว่า “การใช้ความรู้เพื่อการจัดการที่ดี (กว่า)” Knowledge Better Managment

คำถาม ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการความรู้
ตอบ

ช่วงแรก เป็นเรื่องของการยอมรับ การตอบรับของนักวิจัยที่ยังไม่ได้ค่อยให้ความร่วมมือ ทีนี้หากเราย้อนไปดูขั้นแรกเราก็ใช้กลยุทธ์การเปรียบเทียบผลงานกันของนักวิจัย

ปัญหาดิจิทัลไฟล์ มาตรฐานของไฟล์งาน ไม่มีข้อตกลงร่วมกัน ทำให้เวลาเปิดดูหรือต้องนำไปใช้เพื่อการประเมินไม่สามารถเปิดดูได้ จริงๆ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความรู้ หรืออยู่ที่ระบบ แต่อยู่ที่ดิจิทัลมีเดีย (content) ที่เกิดจากคนสร้าง ปัญหานี้แก้ไขโดยการรณรงค์การสร้างผลงานดิจิทัลที่มีมาตรฐาน

คำถาม ประโยชน์ของการจัดการความรู้ของ สวทช.
ตอบ

–    ใช้ค้นหาความรู้ทั้งหมด โดยมีการเชื่อมถึงกันอย่างทะลุปุโปร่ง
–    คลังความรู้ที่ไม้ต้องอาศัยคนมานั่งเก็บข้อมูล แต่ระบบสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง
–    นักวิจัยสามารถอ้างอิงผลงานในการเลื่อนตำแหน่งได้ ประโยชน์มีมากสำหนับนักวิจัย
–    ได้องค์ความรู้เพิ่มและสามารถไปต่อยอดได้มากมาย
–    ใช้ข้อมูลประกอบการขอทุนอนุมัติโครงการ
–    รายงานวิจัยผลงานของ สวทช.
–    Talent Management

NSTDA KM

โมเดลการจัดการความรู้ของ สวทช.

ข้อคิดที่ได้จากการเข้าร่วมรับฟัง

  • การจัดการความรู้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เราจะไม่รู้เลยว่าหน่วยงานของเรามีคนเก่งด้านไหน หรือมีผลงานอะไรบ้าง หากความรู้นั้นไม่ได้ออกเผยแพร่และจัดการอย่างเป็นระบบ
  • สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาได้
  • ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน
  • ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ช่วยเหลือกันในสังคมการทำงาน

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

  • KM NSTDA คลิก
  • OSS & Free กับการประยุกต์และพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลองค์กร คลิก
  • กิจกรรมการจัดการความรู้ สวทช. คลิก
  • ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ คลิก
  • คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ คลิก
  • ดูบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่ คลิก

_________________________________________________________________________________

 • วัน/เวลาฝึกงาน
  3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ฝ่ายงาน
  งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s