งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
(Circulation Service)

ห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้บริการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช. สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ (Mission) คือ

•    เป็นห้องสมุดที่มีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
•    เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
•    บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
•    สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

โดยผ่านระบบการสืบค้นออนไลน์ที่ http://www.thailibrary.org

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

หน้า OPAC http://www.thailibrary.org

ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกเป็น 3 ประเภท คือ

•    สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษาวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช.
•    สื่อโสตทัศนวัสดุ ได้แก่ เทปบันทึกเสียง
•    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  CD, VCD และ DVD

ผู้มีสิทธิยืม

•   บุคลากรสังกัด สวทช.
•   บุคลากรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•   บุคลากรของสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ STKS
•   ผู้มีแบบฟอร์ม การยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด (Inter library loan)
•   พนักงานบริษัทผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ระยะเวลาการยืม

•   หนังสือและสื่อประเภทต่างๆ ระยะเวลาการยืม 2 สัปดาห์
•   วารสาร หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ  ระยะเวลาการยืม 1 สัปดาห์

จำนวนการให้ยืม

ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ยืมได้ไม่เกินครั้งละ 5 เล่ม

การต่ออายุการยืม

•   สามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
•   กรณีทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีผู้แจ้งความประสงค์ยืมต่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุ
•   ผู้ใช้บริการสามารถต่ออายุได้ด้วยตัวเองผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha
โดยการเข้าสู่ Log in สำหรับสมาชิก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

กรณีทรัพยากรสูญหาย

•   ผู้ใช้ต้องซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหายคืนแก่ STKS
•   หากมีการยกเลิกจัดพิมพ์ หรือเลิกจำหน่าย ให้ซื้อรายการที่ใกล้เคียงคืน
•   หากไม่สามารถนำมาคืนได้ ให้ชำระเงินเป็น 2 เท่าของรายการที่สูญหาย

การคืนเกินกำหนด

กำหนดให้เสียค่าปรับวันละ 5 บาทต่อเล่ม ต่อวัน

ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ – ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

•   เข้าไปที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha จากนั้น Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ
•   คลิกเลือกที่เมนู Circulation เพื่อเข้าสู่ระบบการยืม
•   ใส่รหัสผู้ใช้บริการ แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit
•   สแกนบาร์โค้ด (2D Barcode) ของหนังสือด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด ลงในช่อง Enter Item Barcode
(ข้อควรระวัง : แป้นพิมพ์ต้องเป็นภาษา อังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทย ระบบจะไม่สามารถอ่านค่าได้
•   รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ทำรายการยืมจะปรากฏที่แถบ Issues ดังภาพ

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

หน้าระบบยืม

•   ประทับตราวันที่ยืม และวันที่คืน ไว้ที่ใบกำหนดคืนของหน้าปกหลังหนังสือ
•   นำรายละเอียดของทรัพยากรสารสนเทศที่ทำรายการยืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงในแบบ
บันทึกสถิติบริการยืม – คืน และให้ผู้ใช้บริการเซ็นรับทราบ (แบบฟอร์ม F-CO-STKS-16 Rev.0)
•   บันทึกการยืมของผู้ใช้บริการลงในไฟล์บันทึกยืม (เป็นการสำรองข้อมูลกรณีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
แบบบูรณาการ Koha ขัดข้อง เพื่อที่จะใช้ข้อมูลนี้ให้บริการผู้ใช้ได้ปกติ)
•   ให้ผู้ใช้บริการเซ็นบันทึกสถิติบริการยืม-คืน (แบบฟอร์ม F-CO-STKS-18 Rev.0)

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ – ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

•   เข้าไปที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha จากนั้น Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ
•   คลิกเลือกที่เมนู Returns เพื่อเข้าสู่ระบบการคืน
•   สแกนบาร์โค้ด (2D Barcode) ของหนังสือที่ต้องการคืนด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด ลงในช่อง Enter Item Barcode (ข้อควรระวัง : แป้นพิมพ์ต้องเป็นภาษา อังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทย ระบบจะไม่สามารถอ่านค่าได้

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

หน้าระบบคืน

•   บันทึกการคืนของผู้ใช้บริการลงในไฟล์บันทึกคืน (เป็นการสำรองข้อมูลกรณีระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ขัดข้อง เพื่อที่จะใช้ข้อมูลนี้ให้บริการผู้ใช้ได้ปกติ)

_________________________________________________________________________________

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ อีกที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ

บริการจองหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน และการจองผ่าน OPAC

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอจองหนังสือซึ่งต้องการใช้ แต่มีผู้อื่นยืมไปก่อนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน หรือจากหน้าจอการสืบค้นทาง OPAC เพื่อให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือนั้นไว้ให้เมื่อได้รับตัวเล่มคืน
การจองหนังสือผ่านระบบ OPAC http://www.thailibrary.org  ผู้ใช้ต้อง Log in เข้าระบบก่อนหรือสืบค้นหนังสือก่อนก็ได้ เมื่อพบทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการสามารถ “จอง” ได้เลยผ่านระบบ OPAC ดังรูป จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทาง e-Mail

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

รายการทรัพยากรสารสนเทศใน OPAC

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail : waree@nstda.or.th

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ผู้ใช้บริการ สวทช. ที่จำเป็นต้องใช้หนังสือ/สิ่งพิมพ์ ที่ไม่มีในห้องสมุด แต่มีอยู่ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สามารถแจ้งความประสงค์ขอ ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ วารี ฉายาประจักษ์กุล โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1244 e-Mail: waree@nstda.or.th

บริการ STKS Delivery (Delivery Service)

บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการถึงมือผู้ใช้บริการ (เฉพาะบุคลากร สวทช.) โดยแจ้งรายการที่ต้องการมาที่ dds@nstda.or.th หรือ 0 2564 7000 ต่อ 1244
โดยเจ้าหน้าที่จะทำการส่งในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.30น.- 16.00น. ของทุกสัปดาห์

_________________________________________________________________________________

ข้อคิดจากการฝึกงาน

  • ระบบการทำงานบริการยืม-คืนของ STKS มีความระเอียดรอบคอบมาก (ในที่นี้ไม่ได้ถึงขึ้นตอนที่เยอะ) มีการสำรองข้อมูลหากเกิดปัญหาระบบใช้งานไม่ได้ ทำให้ได้ข้อคิดว่าเราไม่ควรพึ่งพาระบบเพียงอย่างเดียว
  • ด้วยรูปแบบของ สวทช. ที่มี IT ที่ถือเป็นจุดเด่น ทำให้การติดต่อหรือใช้บริการง่าย สะดวก รวดเร็ว ถือเป็นการนำจุดเด่นขององค์กรมาใช้งานและแสดงศักยภาพได้เต็มที่
  • รูปแบบของบริการหลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ

แนะนำบริการของ STKS เพิ่มเติม

บริการของ STKS http://stks.or.th/th/stks-services.html

_________________________________________________________________________________

 • วัน/เวลาฝึกงาน
  3, 6-7 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • ฝ่ายงาน
  งานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services)
 • ผู้ฝึกสอน
  คุณวารี ฉายาประจักษ์กุล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s