Open Source Software & Freeware

Open Source Software เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ มีคุณสมบัติดังนี้

–    ต้นฉบับโปรแกรมปรับแก้ไขได้
–    สามารถสำเนาได้
–    สามารถเผยแพร่ได้

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Open Source Software ส่วนมากเป็นซอฟต์แวร์ฟรี คือ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลักษณะเดียวกับ Freeware ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบุ แต่ Open Source Software นั้น อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จริง แต่ก็ไม่ได้ฟรีทุกอย่าง ฉะนั้นเวลาดาวน์โหลดต้องดูเงื่อนไขที่ผู้พัฒนากำหนดให้ดีด้วย

แนะนำแหล่งดาวน์โหลด Open Source Software ที่ http://www.sourceforge.net

Freeware เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่เปิดเผยต้นฉบับ มีคุณสมบัติดังนี้

–    ซอฟต์แวร์ธุรกิจที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี
–    ไม่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม
–    ความสามารถบางอย่างอาจจะถูกตัด แต่หากต้องการใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
–    มีเงื่อนไขในการใช้งาน

o    บางโปรแกรมใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล
o    บางโปรแกรมไม่อนุญาตให้หารายได้
o    บางโปรแกรมจำกัดอายุการใช้งาน เช่น จะหมดอายุการใช้งานภายใน 30 วัน หากต้องการใช้ต่อให้เสียค่าใช้จ่าย

แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

•    ซอฟต์แวร์ทางเลือก Open Source Software & Freeware คลิก

•    OSS & Freeware สำหรับสถานศึกษา คลิก

•    แนะนำ OSS & Freeware เพื่อจัดการห้องสมุด คลิก

•    จัดการ KM ด้วย Open Source Software & Freeware คลิก

•    การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย OSS & Freeware คลิก

•    มัลติมีเดียแนะนำ Open Source & OpenOffice.org คลิก

STKS กับ Open Source Software & Freeware

STKS ได้นำ Open Source Software & Freeware มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่เสียค่าใช้จ่าย เป็นหน่วยงานแรกๆ ของไทย และนำไปสู่การขยายผลโดยปัจจุบัน มีการใช้ Open Source Software & Freeware ในทุกภาคส่วนของ สวทช.

•    เว็บไซต์ – Joomla เพิ่มเติม คลิก
•    อินทราเน็ต – Dokuwiki เพิ่มเติม คลิก
•    แชร์ความรู้ – WordPress เพิ่มเติม คลิก
•    ระบบห้องสมุด – Koha เพิ่มเติม คลิก
•    ห้องสมุดดิจิทัล – Greenstone เพิ่มเติม คลิก
•    คลังเอกสารหน่วยงาน – DSpace เพิ่มเติม คลิก
•    e-Leaning – learnSquare เพิ่มเติม คลิก, Moodle เพิ่มเติม คลิก
•    ซอฟต์แวร์เอกสาร – OpenOffce.org เพิ่มเติม คลิก
•    จัดการภาพ – XnView เพิ่มเติม คลิก
•    PDF – PDF Creator เพิ่มเติม คลิก
•    Zip – 7-Zip, IZarc
•    Mind Map – XMindMap, FreeMind
•    Screen Capture – Greenshot
•    Browser – Firefox
•    Mail Client – Thunderbird เพิ่มเติม คลิก
•    Text Editor – NotePad ++
•    FTP – FileZilla, WinSCP
•    Video Convert – Any Video Converter
•    Learning Media – CamStudio, Wink
•    Graphic Editor – GIMP เพิ่มเติม คลิก
•    Offline Server – AppServ,XAMPP เพิ่มเติม คลิก
•    References – Zotero เพิ่มเติม คลิก

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทไหนที่อยู่บนฐานของ Open Source Softeare & Freeware ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดที่สอดรับกับมาตรฐานขององค์กร ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรก่อนการตัดสินใจ

_________________________________________________________________________________

  • วัน/เวลาฝึกงาน
    23 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • ฝ่ายงาน
    งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)
  • ผู้ฝึกสอน
    คุณศตพล ยศกรกุล
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s