งานจัดหา e-Resources

e-Resources

หน้าเว็บไซต์บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
และฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

งานจัดหา e-Resources เป็นงานหนึ่งในงานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services) ที่ทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. มีบริการดังนี้

  • บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)

บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่วิจัย สวทช. ประมาณ 100 รายชื่อ เช่น Nature, Science, PNAS, Journal of Biological Chemistry, American Chemical Society : ACS (36 Online Journals), American Society for Microbiology : ASM (11 Online Journals) (รวมรายชื่อวารสารของสมาคมวิชาชีพ American Chemical Society : ACS)  บุคลากร สวทช. สามารถสืบค้นข้อมูลและดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ ที่ คลิก

  • ฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database)

1. IEEE Explorer
ฐานข้อมูลฉบับเต็มในวิทยาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมวิชาชีพ IEEE ประกอบด้วยเอกสารประเภทต่างๆ คือ วารสารและนิตยสาร เอกสารจาการประชุมสัมมนา  เอกสารมาตรฐาน  หนังสือ และ ชุดวิชาเพื่อการศึกษา ในจำนวนรวมเกือบ 3 ล้านรายการ

2. ISI: Web of Science
ฐานข้อมูลรายการบทความวิจัยสหสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ที่มาจากวารสารวิชาการ นานาชาติที่มีคุณภาพสูง เป็นฐานข้อมูลที่แสดงรายการการอ้างอิงชุดแรกของโลก

3. SpringerLink
ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง  มีเนื้อหาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  ประกอบด้วย วารสารวิชาการ และหนังสือ

4. ScienceDirect
ฐานข้อมูลบทความวิจัยฉบับเต็ม ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science ที่มีชื่อเสียง มีเนื้อหาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยรายชื่อวารสารมากกว่า 2,000 ชื่อ

5. Scopus
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมบทความวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ของ สำนักพิมพ์ Elsevier Science ในจำนวนรวม 45.5 ล้านรายการ  ครอบคลุมจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ระดับนานชาติ รวบรวมมาจาก วารสาร  รายงานการประชุม 19,500 ชื่อ  จาก สำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง

6. American Chemical Society (ACS)
เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี ชีวเคมี ของ American Chemical Society (ACS) ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มของวารสาร จำนวนมากกว่า 750,000 บทความ จำนวนวารสารมากกว่า 1,200 ชื่อเรื่อง ของข้อมูล ปี 1996 เป็นต้นไป สาระสังเขปตั้งแต่ปี 1879

7. The ACM DL
ฐานข้อมูลของสมาคม ACM,  The Association for Computing Machinery ที่มีเนื้อหาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

8. IMD WCY Online
รายงานรายปี  World Competitiveness Yearbook แบบออนไลน์ของ องค์กรที่มีชื่อเสียง  IMD – (International Institute for Management Development)  ซึ่งศึกษาถึงความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ Economic Performance, Government Efficiency, Business Effiency และ Infrastructure ของเกือบ 60 ประเทศทั่วโลก

9. Thomson Innovation
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation มีคุณลักษณะพิเศษ นอกเหนือจากมีความสามารถในการสืบค้นในแบบต่างๆ แล้วยังสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบค้นให้เป็นแผนที่ เช่น Themescape map เป็นแผนที่แบบภูมิทัศน์ (Landscape) แสดง กลุ่มคำที่เป็นเทคโนโลยีรอง (Sub technology) รวมถึงแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มเอกสาร ดูได้จากการกระจายตัวของเอกสารสิทธิบัตร แต่ละจุดในแผนที่ หมายถึงเอกสาร 1 เรื่อง หากมีความสัมพันธ์กันเรื่องที่คล้ายคลึงกันจุดจะอยู่ตำแหน่งใกล้กัน

10. BOL (Business Online)
ประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีจำนวนมากกว่า 720,000 บริษัท และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ พัฒนาโดย บริษัท ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :
ฐานข้อมูลลําดับที่ 1-8 เป็น IP Site License สามารถเข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ http://stks.or.th ภายในเครือข่าย สวทช. หรือบริการผ่านระบบ VPN
ฐานข้อมูลลําดับที่ 9-10 ต้องมี Account และ Password ในการเข้าใช้ ซึ่งต้องติดต่องานบริการความรู้และห้องสมุด STKS ก่อนใช้งาน

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

  • คู่มือแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าวิจัย คลิก

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดหา e-Resources อีกด้วย โดยมีขั้นตอนของการจัดหาดังนี้

1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ว่าส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการฐานข้อมูลประเภทใดบ้าง
2. ประเมินผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ โดยการเก็บสถิติการเข้าใช้งานสรุปแบ่งเป็นแต่ละไตรมาส
3. ทำรายงานผลการสำรวจต่อคณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อพิจารณาว่าจะบอกรับฐานข้อมูลนั้นต่อหรือยกเลิก รวมถึงการอนุมัติฐานข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้ต้องการ
4. เมื่อได้รับการอนุมัติ จากนั้นจะดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อไป ซึ่งจะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 2 ประเภท คือ Online Database และ e-Journals

_________________________________________________________________________________

วัน/เวลาฝึกงาน
13-14 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ฝ่ายงาน
งานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services)

ผู้ฝึกสอน
คุณพรพรรณ บุญยะทิม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s