เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

STKS แต่เดิมมีชื่อว่า TIAC ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยเริ่มให้บริการ Online Searching เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในสมัยก่อนการสืบค้นฐานข้อมูลในแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนก่อนเพราะมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องอาศัยคำค้นที่ตรงต่อผลการค้นหามากที่สุด โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการแรกๆ ชื่อว่า DIALOG เกิดขึ้นเมื่อปี 1971 รวบรวมไว้มากกว่า 400 ฐานข้อมูล ให้ข้อมูลด้านบรรณานุกรม จนถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในปัจจุบันในรูปแบบของ Web-based โดยได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล DIALOG จนถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในปัจจุบันอย่าง Web of Science

  1. การสืบค้นฐานข้อมูล DIALOG  ต้องเริ่มจากการวางแผนกำหนดคำค้นที่สำคัญลงใน Dialog Search Worksheet  โดยการเขียน Keyword ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้นลงในแต่ละช่อง concept
    Dialog Search Worksheet

    Dialog Search Worksheet

    อ่านเพิ่มเติม

สร้างโปรไฟล์งานวิจัย (ResearcherID)

researcherID

researcherID

ระบบ ResearcherID เป็นระบบของบริษัท Thomson Reuters เพื่อให้นักวิจัยมาลงทะเบียนนำเข้าผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

ระบบ myPreformance – การนำเข้าผลงานวิจัย

myPerformance

myPerformance

วันนี้ได้เรียนการนำเข้าผลงานวิจัยผ่านระบบ myPreformance เป็นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Scopus หากมีผลงานใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ระบบจะแจ้งเตือนมาที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำผลงานวิจัยใหม่เข้าในระบบ myPreformance ซึ่งเป็นคลังปัญญาที่รวบรวมผลงานของ สวทช.

อ่านเพิ่มเติม

งานจัดหา e-Resources

e-Resources

หน้าเว็บไซต์บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
และฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

งานจัดหา e-Resources เป็นงานหนึ่งในงานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services) ที่ทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. มีบริการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Open Source Software & Freeware

Open Source Software เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ มีคุณสมบัติดังนี้

–    ต้นฉบับโปรแกรมปรับแก้ไขได้
–    สามารถสำเนาได้
–    สามารถเผยแพร่ได้

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Open Source Software ส่วนมากเป็นซอฟต์แวร์ฟรี คือ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลักษณะเดียวกับ Freeware ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบุ แต่ Open Source Software นั้น อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จริง แต่ก็ไม่ได้ฟรีทุกอย่าง ฉะนั้นเวลาดาวน์โหลดต้องดูเงื่อนไขที่ผู้พัฒนากำหนดให้ดีด้วย

แนะนำแหล่งดาวน์โหลด Open Source Software ที่ http://www.sourceforge.net

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่

การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ เป็นหนึ่งในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการหนังสือแนะนำหนือหนังสือใหม่ ผ่านการสื่อสารทางอีเมล และสามารถจองหนังสือที่ท่านสนใจได้ทันทีที่ dds@nstda.or.th โดยดูหนังสือที่น่าสนใจแต่ละเดือนได้ที่  http://stks.or.th/th/book-introduction.html โดยมีขั้นตอนดังนี้

การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่

ชั้นหนังสือแนะนำ เดือนมกราคม 2557

อ่านเพิ่มเติม

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
(Circulation Service)

ห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้บริการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช. สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ (Mission) คือ

•    เป็นห้องสมุดที่มีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
•    เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
•    บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
•    สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

NSTDA KM – Knowledge Management

NSTDA KM

นิสิตปริญญาโท และคุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการสัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในเรื่อง “การจัดการความรู้ของ สวทช.” จากนิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในที่นี้ได้สรุปจากการเข้ารับฟังได้ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

เรียนเขียนโปรแกรมฟรีๆ แค่มี Smart Phone

หลายคนคงจะรู้จักหรือเคยได้ยินเว็บไซด์ www.codecademy.com กันมาบ้างแล้ว เจ้าเว็บไซด์นี้สอนการเขียนโปรแกรมโดยมีภาษา JavaScript / HTML & CSS / PHP / Python / Ruby และ jQuery การสอนก็จะเป็นแบบ interactive คือ มีการตอบโต้ระหว่าง การเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนจะค่อยๆ เข้าใจการทำงาน แต่วันนี้เราไม่ได้มาแนะนำเจ้าเว็บไซต์นี้ แต่เราจะมาแนะนำ Application : Codecademy ซึ่งเจ้าแอพฯ ตัวนี้เพิ่งปล่อยให้ดาวโหลดกันเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ

Application : Codecademy

Codecademy ใน AppStore

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการตัวเล่ม

Copy Catalog

การจัดการตัวเล่ม

การจัดการตัวเล่ม คือ การเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะจัดทำหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และขั้นตอนการทำ 2D Barcode มาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำทรัพยากรสารสนเทศมาดำเนินการจัดการตัวเล่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม