งานจัดหา e-Resources

e-Resources

หน้าเว็บไซต์บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)
และฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

งานจัดหา e-Resources เป็นงานหนึ่งในงานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services) ที่ทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยให้บริการแก่นักวิจัย และบุคลากรของ สวทช. มีบริการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม