วันแรกของการฝึกงาน ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2013/12/11 
เวลา 07:30 น.

NSTDA

อาคารสำนักงานกลาง สวทช.

ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Development Agency) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park (TSP)

STKS

ด้านหน้าห้องสมุด

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา