Open Source Software & Freeware

Open Source Software เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ มีคุณสมบัติดังนี้

–    ต้นฉบับโปรแกรมปรับแก้ไขได้
–    สามารถสำเนาได้
–    สามารถเผยแพร่ได้

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า Open Source Software ส่วนมากเป็นซอฟต์แวร์ฟรี คือ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลักษณะเดียวกับ Freeware ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้พัฒนาระบุ แต่ Open Source Software นั้น อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จริง แต่ก็ไม่ได้ฟรีทุกอย่าง ฉะนั้นเวลาดาวน์โหลดต้องดูเงื่อนไขที่ผู้พัฒนากำหนดให้ดีด้วย

แนะนำแหล่งดาวน์โหลด Open Source Software ที่ http://www.sourceforge.net

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements