เทคโนโลยี AR – เทคโนโลยีความจริงเสมือน

เทคโนโลยี AR – เทคโนโลยีความจริงเสมือน เพิ่มเติมคลิก

Boonlert Aroonpiboon on the Net

เทคโนโลยี AR – เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เริ่มจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทหารและจำลองการบินของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1960-1969 ปัจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านบันเทิง เป็นต้น และมี การแบ่งประเภทของระบบความจริงเสมือนตามพื้นฐานวิธีที่ติดต่อกับผู้ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป… http://ow.ly/2B8hG1

View original post