การจัดการตัวเล่ม

Copy Catalog

การจัดการตัวเล่ม

การจัดการตัวเล่ม คือ การเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะจัดทำหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และขั้นตอนการทำ 2D Barcode มาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำทรัพยากรสารสนเทศมาดำเนินการจัดการตัวเล่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

2D Barcode กับการใช้งานในห้องสมุด

การจัดทำ 2D Barcode ด้วยโปรแกรม QR Code ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ในการติดตัวเล่มหนังสือ โดยจะทำ 2D Barcode จำนวน 2 ดวง ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2D Barcode

หน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการทำ 2D Barcode โดยสามารถค้นหาจาก Bib หรือค้นหาขั้นสูงก็ได้
เมื่อเจอระเบียนหนังสือที่ต้องการ คลิกเลือกระเบียนหนังสือนั้น

อ่านเพิ่มเติม