งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
(Circulation Service)

ห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ให้บริการข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ของ สวทช. สื่อโสตทัศนวัสดุ ทั้งไทยและต่างประเทศ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ (Mission) คือ

•    เป็นห้องสมุดที่มีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
•    เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
•    บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
•    สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

การจัดการตัวเล่ม

Copy Catalog

การจัดการตัวเล่ม

การจัดการตัวเล่ม คือ การเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยจะจัดทำหลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และขั้นตอนการทำ 2D Barcode มาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงนำทรัพยากรสารสนเทศมาดำเนินการจัดการตัวเล่ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

จากบทความตอนที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ คลิก ไปแล้ว ขั้นต่อมาเราจะนำรายการที่ได้วิเคราะห์หมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยมาลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ต่อไป โดยมีขั้นตอนการลงรายการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Offline & Online Tools for Catalog

เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging) ถือเป็นเรื่องสำคัญของห้องสมุดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ โดยเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีทั้ง Offline, Online และเครื่องมือในรูปของสิ่งพิมพ์ ให้เลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย ไปทำความรู้จักกันครับ ว่ามีเครื่องมือช่วยอะไรบ้าง

เครื่องมือในรูปของสิ่งพิมพ์

 • AACR2 (Anglo – American Cataloging Rules, second edition)
  มาตรฐานการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรม
 • DDC22 (Dewey Decimal classification)
  การจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ เวอร์ชั่น 22 หรือคู่มือการให้เลขหมู่ของระบบทศนิยมดิวอี้ เวอร์ชั่นที่ 22 แต่ในช่วงนี้วงการบรรณารักษ์ต่างประเทศมีการพูดถึงและใช้ DDC23 มากขึ้น เพราะได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาทรัพยากรสารเทศมากขึ้น อาทิ ปรับปรุงข้อมูลหมวด 740 ด้านงานกราฟิก และการประดิษฐ์, ปรับปรุงข้อมูลหมวด 777 ด้านภาพยนตร์ และวิดีโอ  เป็นต้น ติดตามความเคลื่อนไหวของ DDC23 คลิก
 • ดีดีซี 22 ฉบับภาษาไทย
  DDC22

  ดีดีซี 22

  อ่านเพิ่มเติม

2D Barcode กับการใช้งานในห้องสมุด

การจัดทำ 2D Barcode ด้วยโปรแกรม QR Code ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ในการติดตัวเล่มหนังสือ โดยจะทำ 2D Barcode จำนวน 2 ดวง ดวงแรกเพื่อการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ และดวงที่สองเพื่อใช้ในการยืม-คืนหนังสือ

ขั้นตอนในการทำ 2D Barcode มีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2D Barcode

หน้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการทำ 2D Barcode โดยสามารถค้นหาจาก Bib หรือค้นหาขั้นสูงก็ได้
เมื่อเจอระเบียนหนังสือที่ต้องการ คลิกเลือกระเบียนหนังสือนั้น

อ่านเพิ่มเติม