ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

วันนี้ได้มีโอกาสออกนอกสถานที่กับคุณศตพล ยศกรกุล คุณวนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ และเพื่อนฝึกงาน เพื่อไปติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Openbiblio) ซึ่งเป็น Open Source Software และร่วมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

หน้าเว็บไซต์ห้องสมุด

ในส่วนของปัญหาที่พบ เนื่องจากทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนใหม่จึงทำให้ข้อมูลระเบียนหนังสือในฐานข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกลบออกจาก Server ไปด้วย ไม่สามารถกู้คืนได้ จึงต้องมีการลงรายการในฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดกว่า 2,000 ระเบียน

อ่านเพิ่มเติม