การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha

จากบทความตอนที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ คลิก ไปแล้ว ขั้นต่อมาเราจะนำรายการที่ได้วิเคราะห์หมวดหมู่เสร็จเรียบร้อยมาลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha ต่อไป โดยมีขั้นตอนการลงรายการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือภาษาต่างประเทศ

การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามกฎเกณฑ์การลงรายการ ซึ่งในปัจจุบันคือ มาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกันฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (AACR2) และมาตรฐานการลงรายการที่คอมพิวเตอร์อ่านได้  (MAchine-Readable) โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ STKS เลือกใช้คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha และมีการจัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้

งานที่ฝึก
ในงานการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้ศึกษาและฝึกการลงรายการ (โดยการ Copy Catalog) ทั้งหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง และได้รับมอบหมายให้ฝึกการลงรายการหนังสือภาษาไทยด้วยตนเอง จำนวน 9 ชื่อเรื่อง โดยมีเว็บไซต์ (เครื่องมือช่วยที่ได้เรียนรู้) ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยการลงรายการที่สำคัญ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม